รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง ปิดงบด่วน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ประสบการณ์กว่า 20 ปี
Home ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้ กรณีไม่นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี บัญชี จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี ปทุมธานี ยื่นภาษี ทำประกันสังคม วีซ่า
ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้ กรณีไม่นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย PDF พิมพ์ อีเมล

1. ความรับผิดทางแพ่ง

1.1 ความรับผิดในจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร)

  • กรณีที่ ไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่ง หรือหักและนำส่งไว้แล้วแต่ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้จ่ายเงินได้ต้องร่วมรับผิดกับผู้มีเงินได้ในจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ยังหักและนำส่งไว้ไม่ครบถ้วนนั้น
  • กรณีที่ ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แต่มิได้นำส่งแก่ทางราชการ ผู้จ่ายเงินได้ต้องรับผิดในจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้หักไว้แล้วนั้นเพียงฝ่ายเดียว

หมายเหตุ

กรณีผู้มีเงินได้ ได้นำเงินได้ที่ตนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้และยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้ว ย่อมมีผลทำให้ทั้งผู้มีเงินได้และผู้จ่ายเงินได้พ้นจากความรับผิด ในจำนวนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย โดยต้องพิสูจน์ต่อเจ้าพนักงานประเมินเป็นที่แน่ชัดว่า ได้นำเงินได้นั้นไปรวมเป็นเงินได้และยื่นแบบแสดงรายการไว้จริง แต่ผู้จ่ายเงินได้ยังคงต้องรับผิดในเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

1.2 ความรับผิดในเงินเพิ่มภาษี (มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร)

ผู้จ่ายเงินได้ต้องรับผิดในจำนวนเงินเพิ่มภาษี สำหรับจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ยังส่งไม่ครบถ้วน และพ้นกำหนดเวลานำส่งตามที่กฏหมายกำหนดแล้ว โดยต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ของจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่นำส่งไว้ไม่ครบถ้วนนั้น ทั้งนี้ ผู้จ่ายเงินได้ต้องรับผิดในจำนวนเงินเพิ่มดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว (สำหรับผู้มีเงินได้แม้จะถูกกำหนดให้ร่วมรับผิดกับผู้จ่ายเงินได้เฉพาะจำนวนภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย ที่ยังหักและนำส่งไว้ไม่ครบถ้วนเท่านั้น ผู้มีเงินได้ไม่ต้องรับผิดในจำนวนเงินเพิ่มภาษีเพราะเหตุที่ผู้จ่ายเงินได้มิได้นำส่งแต่อย่างใด) และในการคำนวณภาษีเงินได้ ผู้จ่ายเงินได้จะนำเงินเพิ่มภาษีไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณเงินได้สุทธิ หรือ กำไรและขาดทุนสุทธิไม่ได้ ตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร

2. ความรับผิดทางอาญา

กรณีผู้จ่ายเงินได้ ไม่ปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะแสดงได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม. 35)

  • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ไม่จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการจ่ายเงินได้และการนำส่งภาษีตาม มาตรา 17 ซึ่งกรมสรรพากรกำหนดอัตราที่ควรเปรียบเทียบปรับกระทงละ 1,000 บาท

ไม่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ซึ่งกรมสรรพากรกำหนดอัตราที่ควรเปรียบเทียบปรับกระทงละ 500 บาท


บทความน่ารู้อื่นๆ

 
Joomla SEO powered by JoomSEF