รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง ปิดงบด่วน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ประสบการณ์กว่า 20 ปี
Home ห้องสนทนา ปัญหาทั่วไป ให้ยึดทรัพย์กรณีหลีกเลี่ยงภาษีอากร
 กระดานสนทนา :: ปัญหาทั่วไป
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
 หัวข้อกระทู้ :ให้ยึดทรัพย์กรณีหลีกเลี่ยงภาษีอากร.. 25-10-2016 10:44:44 
Sermsak
ลงทะเบียนเมื่อ: 27-10-2010 06:54:15
ตอบ: 8
ที่อยู่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร กรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ Financial Action Task Force (FATF) เสนอโดยมีสาระสาคัญดังนี้ - ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอานาจออกคาสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าบุคคลใดกระทาความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ - ห้ามผู้ใดทาลาย ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด - ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจเรียกให้ส่งคืนภาษีอากรที่ได้รับคืนไป เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้ใดขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงาน ปปง. - กาหนดให้สานักงาน ปปง. จัดส่งบรรดาข้อมูลซึ่งได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่กรมสรรพากร - กาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือฉ้อโกงภาษีอากร ให้เป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
IP Logged
หน้า # 


Powered by ccBoard


Joomla SEO powered by JoomSEF